Εταιροι

H challedu- inclusion | games | education είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που πρωτοπορεί σε νέα μοντέλα μάθησης, ένταξης και αλληλεπίδρασης. Η ομάδα μας είναι πρωτοπόρα στην έρευνα και ανάπτυξη εξειδικευμένων παιχνιδιών με κοινωνικό ή εκπαιδευτικό σκοπό. Η ομάδα μας σχεδιάζει και εφαρμόζει διασκεδαστικές εμπειρίες, παιχνίδια,εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαλεία, πλατφόρμες και εφαρμογές που βασίζονται σε διατομεακές, διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Εστιάζουμε σε 2 κύριους τομείς:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

Τα έργα αυτού του τομέα επικεντρώνονται στην ένταξη και την ενδυνάμωση περιθωριοποιημένων ομάδων όπως άτομα με αναπηρία, άτομα με προβλήματα υγείας (π.χ. άνοια), ηλικιωμένοι, NEETs. Οι στόχοι είναι: η ένταξη στην κοινωνία,η βελτίωση της απασχολησιμότητας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων, η συνηγορία. Δίνεται έμφαση στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου άτομα με διαφορετικές ικανότητες, ή πολιτιστικό υπόβαθρο ή δεξιότητες, ή γενιές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Οι προσεγγίσεις αυτού του τομέα περιλαμβάνουν: μη τυπική ή άτυπη εκπαίδευση, living labs, εργαστήρια συν-δημιουργίας, εργαλεία βασισμένα σε παιχνίδια και διατομεακές προσεγγίσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η εκπαίδευση θεωρείται από την ομάδα μας ως κινητήριος δύναμη για θετικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές, καινοτόμες αλλαγές. Τα έργα που αναπτύσσουμε σε αυτόν τον τομέα επικεντρώνονται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης STE(A)M, της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στις τοπικές κοινωνίες, των περιβαλλοντικών προκλήσεων και της γεωργίας, του πολιτισμού, της αειφόρου ανάπτυξης. Οι ομάδες-στόχοι είναι νέοι, ενήλικες, μαθητές, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες και ιδρύματα. Η προσέγγισή μας περιλαμβάνει μορφές μη τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης, μεθοδολογίες βασισμένες σε παιχνίδια, μεθοδολογίες Role-model, διερευνητική μάθηση, ψηφιακά εργαλεία, παιχνιδοποίηση, καθώς και διατομεακές προσεγγίσεις.

Website: www.challedu.com

Facebook: www.facebook.com/Challedu

Instagram: www.instagram.com/challedu

 

«Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΚΜΗ είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ΕΕΚ στην Ελλάδα και ένας από τους 7 μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα δραστηριοποιείται σε 7 πόλεις σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Λάρισα, Ρόδος, Χαλκίδα) που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 60% του συνολικού τομέα ΕΕΚ στη χώρα που παρέχει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, των επιπέδων EQF 3-5. Κάθε χρόνο εγγράφονται περίπου 14.600 ενεργοί φοιτητές με στόχο να σπουδάσουν μία από τις 107 ειδικότητες, σε περισσότερα από 340 εργαστήρια, σε 14 διαφορετικούς τομείς σε ένα χώρο με πάνω από 37.500 m2 υποδομής σε ολόκληρη τη χώρα. Τα πεδία σπουδών στις πανεπιστημιουπόλεις της Αθήνας είναι πολυάριθμα και η ΑΚΜΗ παρέχει στους φοιτητές όλων των προγραμμάτων εργαλεία συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων, ιδεών και προβληματισμού. Εκτός από το τεχνικό κομμάτι της μάθησης, οι έμπειροι εκπαιδευτικοί εξασφαλίζουν μια κοινότητα χωρίς αποκλεισμούς μεταξύ των μαθητών και καλλιεργούν ένα ασφαλές περιβάλλον, επιτρέποντάς τους να ανοιχτούν, να ανακαλύψουν νέες κατευθύνσεις και τελικά, να τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν μια νέα νοοτροπία. Η κοινωνική ένταξη και το φυλετικό χάσμα είναι σημαντικά ζητήματα για την ΑΚΜΗ, τα οποία οι νέοι μπορούν να μεταρρυθμίσουν και να επιλύσουν σταδιακά μέσω της εκπαίδευσης. Με μια λέξη, η ΑΚΜΗ ελπίζει ότι μέσω της σωστής εκπαίδευσης η νεολαία μπορεί να γίνει παραγωγική, επιστημονικά προσανατολισμένη, ευρυγώνια και ιδανικοί πολίτες της κοινωνίας καθώς η κοινωνία επηρεάζεται σημαντικά από αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Η αριστεία έχει αποδειχθεί για την ΑΚΜΗ πολλές φορές με διακρίσεις και διεθνή και εθνικά βραβεία, όπως: Χρυσό Βραβείο Σχεδιασμού Εγκαταστάσεων και Εργαστηριακής Αριστείας & Χρυσό Βραβείο για την παροχή πρόσβασης στις υπηρεσίες της αγοράς εργασίας στα Education Business Awards 2017 Η AKMΗ έχει επίσης πολυάριθμες διαπιστεύσεις από διαφορετικά ιδρύματα και τομείς , όπως τα εξής: Alain Ducasse Education, Pearson- Η κορυφαία εταιρεία μάθησης στον κόσμο, ITEC- Education & Media Services, AHLEI- American Hotel & Lodging Educational Institute κ.λπ. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός για την ΑΚΜΗ είναι ότι από το 2020 αποτελεί το μοναδικό Εθνικό Σημείο Επαφής της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων στην Ελλάδα, μια ετήσια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για τα οφέλη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη. Η AKMΗ ως μέρος αυτού του δικτύου και ως ένας από τους βασικούς οργανισμούς που εργάζονται στην ΕΕΚ σε όλη την Ευρώπη θα συμβάλει στην προώθηση της ΕΕΚ σε όλη την Ευρώπη, θα ενισχύσει την ποιότητα της ΕΕΚ, και θα ενθαρρύνει τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες της Εβδομάδας EVS (Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Δεξιότητες) Τέλος, η AKMΗ είναι το μοναδικό Ελληνικό Κέντρο Επαγγελματικής Αριστείας, συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αριστείας, που αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης. Τα μέλη του Δικτύου Αριστείας του ETF μοιράζονται τη δέσμευσή τους για τη βελτίωση των λειτουργιών, των διαδικασιών, των οργανωτικών χαρακτηριστικών και των σχέσεων με τους εταίρους που χαρακτηρίζουν τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας.

Website: www.iek-akmi.edu.gr

Facebook: www.facebook.com/iekAKMIedu

Twitter: www.twitter.com/iekakmiedu

Ο Citizens In Power (CIP) είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός από την Κύπρο που αντιμετωπίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ανθρώπων μέσω της συμμετοχής τους στην κοινωνική και αστική ζωή, παρέχοντας ταυτόχρονα καινοτόμο υλικό και δωρεάν εκπαιδεύσεις που σχετίζονται με μια ποικιλία τομέων, όπως η εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής εκπαίδευσης), η ένταξη περιθωριοποιημένων ατόμων, η επιχειρηματικότητα, ο πολιτισμός, η αγορά εργασίας και η διά βίου μάθηση.
Ο CIP στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας και της διά βίου μάθησης στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο CIP έχει μια συνεχή συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια, σχολεία, ΜΚΟ και ερευνητικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη παιδαγωγικού υλικού. Ο CIP διατηρεί ένα πολύτιμο δίκτυο επαγγελματιών εκπαιδευτών και εμπειρογνωμόνων με εμπειρία τόσο στην τυπική όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση. “

Website: www.citizensinpower.org

Facebook: www.facebook.com/citizensinpower

Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εξέλιξης (RITE) είναι νεοσύστατος μη κερδοσκοπικός οργανισμός Έρευνας και Ανάπτυξης, με έδρα τη Λευκωσία, Κύπρο. Η RITE έχει δημιουργηθεί ως το αποτέλεσμα της εμπειρίας διακεκριμένων επιστημόνων, -ακαδημαϊκών, καινοτόμων και κοινωνικών επιχειρηματιών- με πολυετή εργασία σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα υψηλού επιπέδου, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Η αποστολή της RITE είναι να συμβάλλει στη διεξαγωγή επιστημονικής και εφαρμοσμένης έρευνας με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας, της εδραίωσης γνώσης και της μεταρρύθμισης της πολιτικής, ως βασικούς καταλύτες για την παραγωγή κοινωνικής αξίας. Τα πέντε επιστημονικά τμήματα της RITE έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν σε επαγγελματίες – από εκπαιδευτικούς, ερευνητές έως εκπαιδευτικά ιδρύματα και αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καθώς και νεοφυείς επιχειρήσεις- ολιστικές λύσεις που χρησιμοποιούν τεχνολογικές καινοτομίες. Παράλληλα, σκοπός είναι η δημιουργία πρόσφορου εδάφους για ανταλλαγή γνώσεων, επιστημονικών απόψεων και πρωτοποριακών ιδεών, ικανών να οδηγήσουν στη σύλληψη διεπιστημονικών προσεγγίσεων.

Website: www.ritecy.org

Facebook: www.facebook.com/RITEcyprus1

Η Digijeunes δημιουργήθηκε ως απάντηση στην έλλειψη ΜΚΟ που ειδικεύονται στη χρήση των ψηφιακών επιστημών ως μέσο για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων. Πιο συγκεκριμένα, η Digijeunes θέτει ως στόχο να απαντήσει σε δύο σημαντικές προκλήσεις πολιτικής που προσδιορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” για την προώθηση της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα: (1) Προώθηση του ψηφιακού αλφαβητισμού, των δεξιοτήτων και της ένταξης (2) παραγωγή ωφελειών για την κοινωνία της ΕΕ με τη χρήση ΤΠΕ.

Οι στόχοι του οργανισμού μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

• Προώθηση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής με την ενθάρρυνση της συνάντησης και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ νέων με διαφορετικό κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό υπόβαθρο.

• Να διαμορφώσουν ενεργούς πολίτες, ικανούς να συμβάλουν στην ανάδυση μιας συμμετοχικής κουλτούρας, ιδίως μέσω της χρήσης των τελευταίων μορφών τεχνολογίας.

• Παροχή ευκαιριών σε μειονεκτούντες νέους για εκπαίδευση ή/και επαγγελματική ανάπτυξη, ιδίως στον τομέα της ψηφιακής βιομηχανίας και των μέσων ενημέρωσης.

• Αποδυνάμωση των ορίων μεταξύ τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης στην ψηφιακή επιστήμη.

• Προώθηση της ψηφιακής παιδείας και του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης και ενημέρωση του κοινού για την αυξανόμενη σημασία αυτών των τύπων δεξιοτήτων και γνώσεων για την αντιμετώπιση των μελλοντικών οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικών προκλήσεων.

Ο οργανισμός Kalimera είναι μια μικρή επιχείρηση που ιδρύθηκε στην Κροατία το 2021 και διαχειρίζεται με την υποστήριξη εξωτερικών εμπειρογνωμόνων από την ΕΕ. Οι ειδικοί του Kalimera είναι άτομα υψηλής μόρφωσης, ειδικευμένα στην προετοιμασία και υλοποίηση έργων της ΕΕ, με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση έργων μη κερδοσκοπικών και κερδοσκοπικών οργανισμών και δημόσιων φορέων, όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, τουριστικές επιτροπές, δήμους κλπ. Ο Kalimera στοχεύει να παρέχει δημιουργικές λύσεις για πελάτες σε όλη την Ευρώπη μέσω της προετοιμασίας και υλοποίησης έργων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Website: www.kalimera.hr

Facebook: www.facebook.com/kalimeracroatia